Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Bezwaar maken bij de gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen een schriftelijk bezwaarschrift indienen.

Als u de beslissing niet duidelijk vindt, kunt u beter eerst contact opnemen met de gemeente voordat u een bezwaarschrift indient. 

Hierna worden de volgende onderwerpen beschreven:

Voor een succesvol bezwaar moet aan drie voorwaarden voldaan zijn. Dient u een bezwaar in, maar voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan wordt uw bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Dit houdt in dat uw bezwaar niet aan de wettelijke vereisten voldoet en dat de gemeente het daarom niet in behandeling kan nemen. 

1. U bent belanghebbende 

U kunt alleen bezwaar maken tegen een besluit als u belanghebbende bent. Dat wil zeggen dat u zelf bij het besluit betrokken moet zijn, uw eigen belang moet worden getroffen en het belang moet actueel zijn. Dit moet onpartijdig kunnen worden vastgesteld.

Voorbeelden géén belang 
De buurman van Sjaak wil een scootmobiel, maar de aanvraag wordt afgewezen. Sjaak wil de buurman verrassen voor zijn verjaardag en dient een bezwaarschrift in om toch een scootmobiel te krijgen. 

Marjan verkoopt haar woning aan Marleen. Marleen is rolstoelgebonden en vraagt bij de gemeente een uitbouw voor de nieuwe woning. Zij krijgt een uitbouw van de gemeente. Marjan vindt dat niet bij haar oude woning passen en maakt bezwaar.  

Soms kunt u wel als derde belanghebbende zijn. Bijvoorbeeld omdat u de huisgenoot van iemand bent die hulp bij het huishouden heeft aangevraagd. Als de aanvraag van uw huisgenoot wordt afgewezen, dan heeft dat ook gevolgen voor u. Daarom bent u in die situatie wel belanghebbende.

2. Er is bezwaar mogelijk

U kunt niet overal bezwaar tegen maken. U kunt alleen bezwaar maken tegen een:

 • beschikking
 • een schriftelijke weigering om een besluit te nemen

Er is geen bezwaar mogelijk tegen verordeningen, beleidsregels, wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, mondelinge mededelingen en feitelijke handelingen.

Let op: maakt u bezwaar tegen een paar onderdelen van het besluit? U kunt dab alleen in beroep gaan tegen de beslissing op het bezwaar over die onderdelen. U kunt niet in de beroepsfase alsnog terugkomen op punten waartegen u geen bezwaar hebt gemaakt.

Voorbeeld 
Jan krijgt een persoonsgebonden budget van €1.000 voor een sportrolstoel. Volgens de beschikking  moet hij daar drie jaar mee doen. Verder staat in het programma van eisen dat hij alleen een zwarte rolstoel mag aanschaffen met 4 wielen. Jan maakt bezwaar tegen de hoogte van het persoonsgebonden budget. Zijn bezwaar wordt afgewezen. Jan gaat in beroep bij de rechter. Bij de rechter geeft hij aan dat hij ook geen zwarte rolstoel met 4 wielen wil, maar een rode met 6 wielen. Dit kan nu niet meer worden meegenomen in de rechtszaak, hij had eerst bezwaar tegen deze punten moeten maken.


3. Er is een procesbelang

Uw bezwaar is alleen ontvankelijk als u een procesbelang hebt. Dat wil zeggen dat het doel van uw bezwaar ook echt kan worden bereikt. Verder moet het doel ook echt betekenis voor u hebben.

Het procesbelang kan bijvoorbeeld ontbreken als de belanghebbende is overleden of als de gemeente alsnog de beslisisng heeft genomen die u wilt.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. De termijn begint te lopen op de eerste dag nadat de beschikking aan u gestuurd of gegeven is. Eindigt de termijn op een zaterdag, zondag of erkende feestdag? Dan wordt de termijn verlengd tot eerstvolgende "gewone" dag.

Erkende feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, hemelvaartsdag, Koninginnedag, Goede Vrijdag en 5 mei.

Versturen

Uw bezwaar is op tijd als de gemeente het bezwaar voor het einde van de termijn heeft ontvangen. Verstuurt u het bezwaarschrift per post? Dan is het bezwaarschrift op tijd als u het voor het einde van de termijn bij de post hebt bezorgd én het bezwaarschrift niet later dan één week na de termijn is ontvangen. Hierbij geldt TNT Post BV als postbezorger.

Faxt u uw bezwaarschrift naar de gemeente? Dat mag, maar de risico's van het faxen zijn voor uw rekening. U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen wanneer u de fax hebt verstuurd en dat de fax ook echt ontvangen is. Hierbij geldt de mededeling "status OK" op de fax niet als genoeg bewijs.

U kunt alleen een bezwaar via e-mail indienen als de gemeente duidelijk heeft gemaakt dat deze mogelijkheid bestaat.  (artikel 2:13 lid 1 Awb in samenhang met artikel 2:15 lid 1 Awb). Als de gemeente dit niet duidelijk heeft gemaakt en u toch via e-mail bezwaar maakt, dan wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om schriftelijk bezwaar in te dienen. Als u dit dan niet doet, dan is het bezwaarschrift niet-ontvankelijk.

Te laat?

Bent u te laat met uw bezwaarschrift? Meestal wordt uw bezwaar dan niet-ontvankelijk verklaard. Dat wil zeggen dat uw bezwaar niet wordt behandeld, omdat u niet aan de wettelijke vereisten voldoet. In dit geval hebt u het dus niet op tijd gestuurd. Soms kan uw bezwaar alsnog worden behandeld, omdat u een goede reden had voor de termijnoverschrijding. Bijvoorbeeld omdat u het bezwaarschrift vanuit het buitenland hebt verstuurd.

Geen goede redenen zijn bijvoorbeeld:

 • U hebt verkeerde informatie gekregen over waar u het bezwaar moet indienen.
 • U bent verhuisd, en de beschikking is naar uw oude adres gestuurd.
 • U voelde zich niet in staat door medische of psychische redenen om bezwaar te maken, maar kunt dit niet aantonen met medische feiten.

U kunt in bezwaar gaan als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente of als uw gemeente niet op tijd een beslissing heeft genomen op uw aanvraag.

De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken

U hebt 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn start de dag nadat het besluit van de gemeente aan u is verzonden.

Lukt het niet om binnen 6 weken een volledig bezwaarschrift in te dienen? Dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld als u nog niet alle gegevens of bewijsstukken in uw bezit hebt waarmee u uw standpunt wilt onderbouwen. In het voorlopige bezwaarschrift vermeldt u dan dat u bepaalde stukken nog opstuurt of dat u het bezwaarschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen. Zie verder bij “De behandeling van uw bezwaarschrift”. Het is verstandig om kopieën van stukken op te sturen en de originele stukken zelf te bewaren.

Eisen aan het bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift hebt geschreven of getypt;
 • een omschrijving of een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening. 

Het adres van de gemeente 

In de beslissing (ook wel: beschikking) van de gemeente staat meestal het adres waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten. 

In de gemeente is dat het volgende adres:

Het indienen van uw bezwaarschrift

U kunt uw bezwaarschrift per post versturen. Als u dat per aangetekende post doet, kunt u aantonen dat u het bezwaarschrift (op een bepaalde datum) hebt verstuurd. U kunt het bezwaarschrift ook persoonlijk afgeven bij de gemeente. Vergeet in dat geval niet te vragen om een ontvangstbewijs.

Een gemachtigde

U kunt uw bezwaarschrift ook iemand anders laten indienen, bijvoorbeeld door een vriend, een familielid, een medewerker van de vakbond, een jurist van uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat. U moet die ander wel machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen. Een kopie van deze machtiging moet uw gemachtigde (bij de indiening van het bezwaarschrift) aan de gemeente toesturen.

Is uw gemachtigde een advocaat of rechtsbijstandverlener? Dan kan hij/zij bij de gemeente een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de kosten die u moet maken voor het indienen van uw bezwaarschrift.

Hierna wordt beschreven hoe de gemeente uw bezwaarschrift behandelt:

Ontvangstbevestiging

De gemeente bevestigt schriftelijk de ontvangst van uw bezwaarschrift. Hebt u een gemachtigde? Dan ontvangt hij/zij de ontvangstbevestiging.

Eventueel: aanvullen bezwaarschrift

Als uw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, krijgt u van de gemeente een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen. Bijvoorbeeld als u uw adres niet hebt vermeld, het bezwaarschrift niet hebt ondertekend of geen redenen hebt vermeld waarom u het niet eens bent met het besluit. Als u zonder reden uw bezwaarschrift niet aanvult, wordt uw bezwaarschrift niet verder behandeld. In juridische termen wordt uw bezwaarschrift dan niet-ontvankelijk verklaard.

Voldoet het bezwaarschrift wel aan de eisen en hebt u aangegeven dat u bepaalde stukken nog niet hebt of dat u het bezwaarschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen? Dan krijgt u van de gemeente een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen. Als u zonder reden uw bezwaarschrift niet op tijd aanvult, wordt het behandeld op basis van de informatie die de gemeente wel heeft.

Hoorzitting

Wanneer uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet, zal de gemeente u uitnodigen voor een hoorzitting. Als u een gemachtigde hebt, worden u en uw gemachtigde uitgenodigd om naar de hoorzitting te komen. Een hoorzitting is een gesprek tussen u en een of meerdere medewerker(s) van de gemeente. Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. De gemeente kan u vragen stellen over uw bezwaarschrift, bijvoorbeeld als bepaalde zaken nog niet helemaal duidelijk zijn. U kunt iemand meenemen naar de hoorzitting, bijvoorbeeld een familielid of kennis. In bepaalde situaties mag de gemeente besluiten om geen hoorzitting te houden.

Tot 10 dagen voor de hoorzitting kunt u aanvullende stukken bij de gemeente indienen. Het is verstandig om kopieën van stukken op te sturen en de originele stukken zelf te houden.

U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Als u niet naar de hoorzitting wilt komen, kunt u zich bij de gemeente afmelden.

Na de hoorzitting neemt de gemeente een beslissing.

Beslistermijn

De gemeente moet binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn een beslissing nemen op uw bezwaarschrift.  

Deze termijn is langer in de volgende situaties:

 • De beslistermijn van de gemeente is opgeschort.
  Als de beslistermijn wordt opgeschort, dan wordt deze tijdelijk stopgezet. In de volgende gevallen kan de beslistermijn worden opgeschort. :
  1. Uw bezwaarschrift is onvolledig.
   De termijn wordt dan verlengd met het aantal weken of dagen die u hebt gekregen om uw bezwaarschrift aan te vullen
  2. De gemeente heeft informatie nodig van een buitenlandse instantie voor de beslissing. De gemeente moet dit wel aan u melden.
  3. U hebt schriftelijk ingestemd met uitstel.
  4. De vertraging is uw eigen schuld.
  5. De gemeente  is door overmacht niet in staat een beschikking te geven.
 • Er een bezwaarschriftencommissie is ingesteld.
  De termijn is dan 12 weken in plaats van 6.

De gemeente mag de termijn verlengen 

De gemeente kan de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen als zij u hierover schriftelijk heeft geïnformeerd. Daarna kan de gemeente de beslistermijn alleen verlengen met uw instemming.

Wat kunt u doen als uw gemeente niet op tijd beslist?

Als de gemeente geen beslissing neemt binnen de beslistermijn en u ook niet tijdig heeft geïnformeerd over een eventuele verlenging van de termijn, dan is er sprake van een 'fictieve weigering'. Dit houdt eigenlijk in dat u er dan vanuit mag gaan dat de gemeente niet meegaat in uw bezwaar. Tegen een fictieve weigering kunt u twee dingen doen:

 1. beroep instellen. ;
 2. een dwangsom vragen

Niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente? En moet u daar kosten voor maken? Soms is de gemeente dan verplicht om deze kosten te vergoeden. U kunt het verzoek om de kosten te vergoeden samen met uw bezwaarschrift indienen.

Wanneer moet de gemeente uw kosten vergoeden?

Uw kosten hoeven niet altijd te worden vergoed. Er gelden de volgende voorwaarden:

1: U maakt redelijke kosten

Wanneer hebt u wel aan de voorwaarde voldaan?

Wanneer hebt u niet aan de voorwaarde voldaan?

Uw aanvraag voor een traplift wordt afgewezen. U vraagt het juridisch loket om een bezwaarschrift voor u te schrijven. U moet hier bijdrage voor betalenDe gemeente heeft een rekenfoutje gemaakt. U kunt uw contactpersoon bellen om dit recht te zetten. Het is niet redelijk als u hierover een bezwaarprocedure begint met een dure advocaat

2: U vraagt op tijd om de vergoeding

Wanneer hebt u wel aan de voorwaarde voldaan?

Wanneer hebt u niet aan de voorwaarde voldaan?

U vraagt de vergoeding voordat de gemeente over uw bezwaar heeft beslist. Uw bezwaar is toegekend. U wacht tot u de rekening van uw advocaat krijgt en dient dan het verzoek in.

3: De beslissing wordt veranderd omdat de gemeente iets inhoudelijk fout heeft gedaan. Dit geldt niet als de gemeente hier niets aan kon doen.

Wanneer hebt u wel aan de voorwaarde voldaan

Wanneer hebt u niet aan de voorwaarde voldaan?

De gemeente wijst uw aanvraag af zonder advies aan een deskundige te vragen. In de bezwaarfase wordt uw aanvraag toegekend. Uw bezwaar is gedeeltelijk gegrond. De beslissing verandert niet. De gemeente moet wel de redenen voor de afwijzing veranderen.

Lees ook