Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Cliëntenraad

De gemeente is verplicht om regelmatig te overleggen met mensen die bijstand ontvangen of hun vertegenwoordigers. In de praktijk zal de gemeente er voor kiezen om te overleggen met een vertegenwoordiging en niet met iedereen persoonlijk.

Op veel plaatsen overlegt de gemeente met de cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad zijn de vertegenwoordigers van alle mensen in de gemeente die bijstand ontvangen. De cliëntenraad houdt zich in principe niet bezig met individuele gevallen.

Adviserende rol

De cliëntenraad is een adviesorgaan en mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over alle dingen die te maken hebben met de bijstand. De gemeente moet aan de cliëntenraad laten weten wat er met de adviezen is gebeurd.

Verordening cliëntenparticipatie

De gemeente moet in een verordening vastleggen hoe het overleg met de cliëntenraad geregeld is. In die verordening is het volgende bepaald:

Regels van ISD Brabantse Wal

ISD Brabantse Wal kent een cliëntenraad. In de cliëntenraad zitten personen die deskundig zijn op het gebied van sociale zekerheid en die actief betrokken zijn bij de uitvoering ervan. Deze personen kunnen zaakwaarnemer of uitkeringsgerechtigde zijn. De leden van de cliëntenraad moeten wonen in het werkgebied van de ISD. Per gemeente mogen maximaal drie personen in de raad zitten. Uit deze leden worden een voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen die bij voorkeur alle drie uit een andere gemeente komen.

Taak

De taak van de cliëntenraad is het behartigen van de collectieve belangen van personen uit de gemeenten die recht kunnen hebben op een uitkering van de gemeente of op hulp bij de arbeidsinschakeling door de gemeente. De raad houdt zich niet bezig met individuele gevallen. De raad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenten en aan het hoofd van de ISD. Deze adviezen gaan over het te voeren beleid en de uitvoering van het beleid door de ISD.

Vergaderingen

De cliëntenraad vergadert minimaal zes en maximaal twaalf keer per jaar. De cliëntenraad kan verzoeken dat de vertegenwoordigers van de gemeenten bij de vergadering aanwezig zijn. De raad kan ook een of meer ambtenaren of andere uitnodigen voor het geven van toelichting of advies. De vergaderingen zijn in principe openbaar, maar de raad kan besluiten een besloten vergadering te houden.

Laatst bijgewerkt op 12-07-2012

Lees ook