Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Het indienen van een beroepschrift

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan.

Termijn waarbinnen u in beroep kunt gaan

U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. De termijn start de dag nadat de beslissing op bezwaar van de gemeente aan u is verzonden. Als u uw beroepschrift niet op tijd opstuurt of afgeeft, neemt de rechtbank uw beroepschrift niet in behandeling. Uw beroepschrift wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

Lukt het niet om binnen 6 weken uw beroepschrift volledig in te dienen? Dan kunt u een voorlopig beroepschrift opsturen of afgeven. Bijvoorbeeld als u nog niet alle gegevens of bewijsstukken compleet heeft waarmee u uw standpunt wilt onderbouwen. In het beroepschrift vermeldt u dat u bepaalde stukken nog opstuurt of dat u het beroepschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen. Zie verder bij “De behandeling van uw beroepschrift”. 

Eisen aan het beroepschrift

Uw beroepschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop u het beroepschrift heeft geschreven of getypt;
  • Een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;
  • De redenen waarom u in beroep gaat;
  • Uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift en kopieën van alle bijbehorende stukken in tweevoud naar de rechtbank sturen. 

Het adres van de rechtbank 

In de beslissing op uw bezwaarschrift staat meestal het adres van de rechtbank waaraan u uw beroepschrift kunt richten. Belangrijk is dat u het beroepschrift indient bij de griffie van de rechtbank, ter attentie van de sector Bestuursrecht.

Bij welke rechtbank u uw beroepschrift kunt indienen, is afhankelijk van de gemeente waarin u woont:

Regels van ISD Brabantse Wal

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD Brabantse Wal

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD Brabantse Wal

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD Brabantse Wal

De ISD Brabantse Wal valt onder het Arrondissement van de Rechtbank Breda.

Rechtbank Breda

Bezoekadres
Sluissingel 20
4811 TA Breda

Correspondentie-adres
Postbus 90110
4800 RA Breda
Telefoonnummer (076) 531 13 11
Faxnummer (076) 531 15 80

Zie voor meer informatie over de Rechtbank Breda en een routebeschrijving:
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Breda

Laatst bijgewerkt op 22-02-2012

Is hierboven geen adres ingevuld? Klik dan hier om te bekijken bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen. 

Het indienen van een beroepschrift

U kunt kunt uw beroepschrift per post versturen. Als u dat per aangetekende post doet, kunt u aantonen dat u het beroepschrift (op een bepaalde datum) heeft verstuurd. In plaats daarvan kunt u ook het beroepschrift persoonlijk afgeven bij de rechtbank. Vergeet in dat geval niet te vragen om een bewijs van ontvangst.

U kunt ook uw beroepschrift indienen.

Een gemachtigde

U kunt uw beroepschrift door iemand anders laten indienen bijvoorbeeld een medewerker van de vakbond, een jurist van uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat.

U moet die ander wel schriftelijk machtigen om het beroepschrift namens u in te dienen. Een kopie van deze machtiging moet hij (bij de indiening van het beroepschrift) aan de rechtbank toesturen.

Is uw gemachtigde een advocaat of rechtsbijstandverlener? Dan kan hij bij de rechtbank een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de kosten die u moet maken om uw bezwaar in te dienen. 

Griffiegeld

Als u een beroepschrift indient bent u griffierecht verschuldigd. De rechtbank stuurt u (of uw gemachtigde) een acceptgiro. U moet het griffiegeld binnen 4 weken aan de rechtbank betalen. Als u langere tijd een zeer laag inkomen hebt gehad en geen vermogen heeft kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van het griffiegeld. U kunt hiervoor navraag doen bij de griffier. 

Lees ook