Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Schuldhulpverlening bij problematische schulden

Categorie: Nieuws van mijn gemeente
Datum: 5 juni 2013

Algemene informatie:
Door diverse oorzaken kunnen mensen in een zodanige schuldsituatie terechtkomen dat zij zelf niet meer weten hoe zij die op moeten lossen. Om deze mensen goed te kunnen helpen, is er in Bergen op Zoom het Meldpunt Schuldhulpverlening Brabantse Wal (MSBW). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Kredietbank West-Brabant, Traverse (= het Algemeen Maatschappelijk Werk) en de afdeling Sociale Zaken van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.
Traverse zorgt voor begeleiding voor en tijdens de diverse schuldhulpverleningstrajecten, bijvoorbeeld om mensen te helpen hun financiële administratie op orde te krijgen en te houden. De Kredietbank onderhandelt met schuldeisers om tot oplossing van de schulden te komen. Uitgangspunt bij schuldhulpverlening is dat schulden binnen een termijn van 36 maanden worden opgelost en dat de beschikbare aflossingsruimte hiervoor geheel wordt ingezet.


Procedure:
Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening dient u contact op te nemen met de ISD Brabantse Wal. Deze is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 10:00 uur. U kunt ook persoonlijk langskomen. Wanneer u zich meldt bij deze afdeling, zal een afspraak met u worden gemaakt voor een eerste gesprek. In dit gesprek worden gegevens verzameld om een beeld te krijgen van de aard en omvang van de problemen. Er wordt aan de hand van deze gegevens bekeken of een aanvraag noodzakelijk en haalbaar is.
Indien dit het geval is worden deze gegevens in een aanvraag vastgelegd en naar de Kredietbank West-Brabant gestuurd. De Kredietbank heeft mensen in dienst die gespecialiseerd zijn in het werken met schuldsituaties. Vanuit de Kredietbank komt dan ook iemand bij u thuis om de gehele situatie nog eens goed door te praten.
Het kan zijn dat u eerst naar Traverse of Novadic kentron wordt verwezen om een voortraject in te gaan (bijvoorbeeld omdat er eerst gewerkt moet worden aan een onderliggend probleem zoals een gok-, alcohol of drugsverslaving) alvorens er een aanvraag wordt ingenomen.
Het resultaat van een onderzoek door de Kredietbank kan een bemiddeling of schuldsanering zijn waarbij de schuldeisers geheel of gedeeltelijk worden afgekocht middels een geldlening of een afbetalingsregeling. Indien dit door het Meldpunt Schuldhulpverlening Brabantse Wal noodzakelijk wordt geacht, kan aan de schuldhulpverlening de voorwaarde worden verbonden voor begeleiding door Traverse en/of beheer van uw inkomen gedurende de looptijd van het traject. Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan er toe leiden dat het traject wordt beëindigd.

 
Voorwaarden:
Een schuldregeling heeft alleen kans van slagen als u bereid bent mee te werken aan afspraken met de Kredietbank en met de schuldeisers. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst die u tijdens het gesprek bij de gemeente dient te ondertekenen. De schuldregeling is daarmee niet vrijblijvend. Onderstaand treft u deze voorwaarden aan:

 • Cliënt(e) verklaart volledig openheid te geven over alle zaken die met de financiën te maken hebben, alle schulden moeten worden opgegeven.
 • Cliënt(e) gaat geen nieuwe verplichtingen aan.(lenen, kopen op afbetaling, huurkoop, klantenkaarten etc.
 • Cliënt(e) levert creditcards, betaalcheques, winkelpassen en dergelijke in wanneer dit wordt gevraagd.
 • Cliënt(e) geeft wijzigingen in financiële situatie, alsmede verhuizing en/of  verandering van werkgever direct door.
 • De vaste lasten worden door cliënt(e) vanaf nu elke maand op tijd betaald via een automatisch bank/giro opdracht, contant bij de betreffende crediteur of via inhouding op de uitkering.
 • Cliënt(e) blijft gedurende de hulpverlening zelf verantwoordelijk voor zijn/haar financiële problemen.
 • Cliënt(e) zet zich volledig in om te komen tot een totaaloplossing van zijn/haar financiële problemen.
 • Cliënt(e) geeft toestemming om overleg te voeren met, informatie op te vragen bij derden.
 • Indien dit als voorwaarde is gesteld houdt cliënt(e) zich aan het budgetplan dat in samenspraak met de kredietbank en/of maatschappelijk werker is vastgesteld.
 • Indien dit als voorwaarde wordt gesteld, verplicht cliënt(e) zich tot begeleiding door Traverse  (in principe voor 3 jaar = aflossingstermijn van de schulden).
 • Bij het niet nakomen van de afspraken of bij onvoldoende medewerking worden betrokken instanties (Traverse, Gemeentelijke Kredietbank Breda, gemeente Bergen op Zoom) en schuldeisers hiervan op de hoogte gesteld. Dit betekent dat de hulp bij de financiële problemen wordt beëindigd. De schuldeisers hervatten wellicht hun invorderingsacties (zoals huisontruiming, afsluiting energie, beslaglegging etc.)

Indien u zich niet aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden, kan u voor de duur van 1 jaar worden uitgesloten van schuldhulpverlening.
Wanneer deze vormen van hulp niet tot een oplossing leiden is het in een aantal gevallen mogelijk om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) die op 1 december 1998 in werking is getreden. Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, kan bij dit traject d.m.v. een rechterlijke uitspraak een oordeel geveld over de schuldsituatie en kunnen schuldeisers gedwongen worden mee te werken aan de oplossing van de ontstane schuldsituatie. Meer informatie over de Wsnp zal u indien nodig door de Kredietbank worden verstrekt en kan ook worden gevonden op deze website.Het is mogelijk dat uw aanvraag door de rechtbank wordt afgewezen, als bijvoorbeeld blijkt dat u zich niet aan de gestelde regels heeft gehouden, het probleem waardoor de schulden zijn ontstaan nog speelt of als u van tevoren heeft gefraudeerd.
Wat u zelf al kunt doen:
Kijkt u voordat u contact opneemt met de gemeente ook eens op zelfjeschuldenregelen.nl. Deze site helpt u op weg om zelf aan de slag te gaan met het oplossen van uw dreigende/ontstane schulden. De website is een gemeenschappelijke site van het Nibud en de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK).

Lees ook